Zpracování osobních údajů

Kdo Vaše údaje sbírá a zpracovává

Osobní údaje sbírá a zpracovává Cogito, centrum kognitivní edukace, Plachého 25, České Budějovice, IČO 26560488 jako správce osobních údajů dle GDPR.

Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám poskytujete v souvislosti se zájmem o naše služby, tj. Základní osobní identifikační údaje a adresní údaje. Tyto údaje jsou nutné pro uzavření a plnění smlouvy.

 

Doba zpracovávání Vašich údajů

Vaše údaje budeme zpracovávat po celou dobu využívání našich služeb (tj. trvání smluvního vztahu mezi námi) a následně na základě Vámi uděleného souhlasu po dobu dalších 24 měsíců, nebude-li tento Váš souhlas se zpracováním osobních údajů z Vaší strany odvolán. Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat i bez Vašeho souhlasu, ale pouze za účelem: a) Poskytnutí služby (splnění smlouvy uzavřené mezi Vámi a SPRÁVCEM); b) Splnění právních povinností, které pro nás vyplývají z obecně závazných právních předpisů; c) Zpracování, jež je nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů (např. k přímému marketingu, zajištění bezpečnosti našich webů). Možnost a zákonnost takového zpracování vyplývá přímo z platných právních předpisů a Váš souhlas k tomuto zpracování není potřeba.

 

Oprávnění k zpracovávání Vašich údajů

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat jednak na základě Vámi uděleného souhlasu, ale dále například také na základě našeho oprávněného zájmu či pro splnění mezi námi uzavřené smlouvy, a to v rozsahu osobních údajů, které jsou k takovému splnění nezbytné. V neposlední řadě je pak důvodem umožňujícím nám zpracovávat Vaše osobní údaje i bez Vašeho souhlasu plnění povinností vyplývající pro nás ze zákona. Pro jaké konkrétní účely provádíme jednotlivá zpracování Vašich osobních údajů uvádíme výše.

 

Práva zákazníků z hlediska ochrany osobních údajů:

 1. Právo na informace
 2. Právo na přístup k osobním údajům
 3. Právo nepřesné osobní údaje opravit či doplnit
 4. Právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech
 5. Právo na omezení zpracování
 6. Právo na oznámení opravy, výmazu či omezení zpracování
 7. Právo požadovat přenesení údajů
 8. Právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech
 9. Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat
 10. Právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech
 11. Další práva stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů a v GDPR po nabytí jeho účinnosti.