Všeobecné obchodní podmínky

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKYI

I.

Základní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané podle § 1751 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

 2. Prodávající a poskytovatel služeb:

COGITO, centrum kognitivní edukace

IČ: 26560488

se sídlem: Plachého 25, 370 01 České Budějovice

Registrace: u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod spisovou značkou L 7208

Kontaktní údaje: Mgr. Irena Marušincová, Františka Ondříčka 983/28, 370 11 České Budějovice

e-mail: info@cogito-centrum.cz

telefon: +420 723 904 562

web: www.cogito-centrum.cz

(dále jen „prodávající“)

 1. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické nebo právnické osoby, která uzavírá kupní smlouvu na nákup dále specifikovaného zboží nebo spotřebitelskou smlouvu o poskytování dále specifikovaných služeb (dále jen „smlouva“) mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen „klient“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na výše uvedené internetové adrese (dále jen „internetový obchod“).

 2. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

 3. Tyto obchodní podmínky a smlouva se uzavírají v českém jazyce. Smlouvy uzavírané prostřednictvím webového rozhraní jsou archivovány v elektronické podobě a nejsou volně přístupné. Je-li smlouva uzavřená na základě mailové komunikace (nikoliv odesláním objednávky z webového rozhraní), obdrží klient vzájemně odsouhlasený text smlouvy mailem nebo v tištěné podobě.

II.

Informace o poskytovaných materiálech, službách a cenách

 1. Prodávající poskytuje tyto produkty:

 1. kurzy a semináře (dále jen „kurz“)

 2. materiály pro absolventy kurzů (dále jen „instrumenty“).

 1. Kurzy se dělí na:

 1. Krátkodobé v rozsahu 8–24 vyučovacích hodin rozdělených do 1–3 dnů (převážně organizovaných o víkendech)

 2. Dlouhodobé kurzy Feuersteinova instrumentálního obohacení v rozsahu 80 vyučovacích hodin buď uspořádaných do týdenních bloků nebo podle potřeb klienta jinak. Tyto kurzy jsou rozděleny do dvou řad – řada Standard a řada Základní. Úvodním kurzem je kurz Standard I – vstupní, bez jehož absolvování se klient nemůže přihlašovat na žádné další kurzy. Výjimkou je kurz označený Z1B – na tento kurz je možno se přihlašovat i bez absolvování kurzu Standard I. Navazujícím kurzem na kurz Z1B je Základní kurz II. Absolventi kurzu Z1B nemohou bez absolvování kurzu Standard I pokračovat v kurzech řady Standard.

 3. Kurzy jsou organizovány buď přímým vyučováním, nebo s využitím on-line metod.

 1. Instrumenty může objednávat pouze absolvent kurzu pořádaného prodávajícím, který má platný certifikát osvědčující absolvování kurzu vydaný Feuersteinovým institutem v Izraeli. Klient může objednávat pouze instrumenty náležející k absolvovanému kurzu.

 2. Informace o kurzech a instrumentech jsou uvedeny na webových stránkách u jednotlivých nabídek. Ceny kurzů a instrumentů jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Ceny zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v nabídce. Toto ustanovení nevylučuje sjednání smlouvy o uspořádání kurzu za individuálně sjednaných podmínek. Ceny instrumentů jsou pevně dané, smluvně je nelze nijak měnit.

 3. Při zaslání instrumentů prostřednictvím pošty nebo jiného přepravce se k ceně připočítává částka za poštovné a balné:

 1. při počtu 1–5 instrumentů činí poštovné a balné 100 Kč,

 2. při počtu 6–15 instrumentů činí poštovné a balné 170 Kč,

 3. při počtu nad 15 instrumentů činí poštovné a balné 220 Kč za každou takovou zásilku.

 4. Při zaslání zásilky na Slovensko činí poštovné a balné 500 Kč, přičemž k zásilce se připočítává částka 30 Kč za každou zásilku na úhradu poplatků.

III.

Objednávka a uzavření smlouvy

 1. Náklady vzniklé klientovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, na telefonní hovory apod.), hradí klient sám.

 2. Klient objednává kurzy a instrumenty vyplněním objednávkového formuláře uvedeného na webových stránkách prodávajícího.

 3. Před odesláním objednávky je klientovi umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku klient odešle prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení klienta, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.

 4. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající klientovi potvrzení o obdržení objednávky na e-mailovou adresu, kterou klient při objednání zadal. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Smlouva je uzavřena až po přijetí objednávky prodávajícím. V případě objednávky instrumentů a jejího přijetí prodávajícím se tato objednávka považuje za uzavřenou smlouvu.

 5. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle klientovi na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh smlouvy a smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením klienta o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho e-mailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách.

 6. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Klient může zrušit objednávku, dokud mu není doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Klient může objednávku zrušit telefonicky nebo e-mailem s využitím kontaktů prodávajícího uvedených v těchto obchodních podmínkách.

IV.

Platební podmínky a dodání produktů a služeb

 1. Kurzy:

 1. Na základě objednávky účasti na konkrétním kurzu obdrží klient fakturu. Po jejím uhrazení bude klientovi zasláno potvrzení a podrobnější pokyny ke kurzu. Datum splatnosti faktury je datem, které je považováno za závazné přihlášení klienta na příslušný kurz. Za datum uhrazení se považuje datum, kdy je finanční částka připsána na účet prodávajícího.

 2. V případě zrušení kurzu ze závažných důvodů na straně prodávajícího bude klientovi nabídnuta možnost zúčastnit se požadovaného kurzu v jiném termínu. Nebude-li možno kurz realizovat vůbec, bude klientovi vrácena uhrazená platba v plné výši na jeho účet.

 3. V případě zrušení účasti klienta z důvodu na jeho straně po datu splatnosti faktury

 • nejpozději 1 měsíc před termínem konání kurzu bude klientovi vrácena uhrazená částka po odečtení 10 % na úhradu administrativních nákladů

 • v době 14 dnů až 1 měsíc před termínem konání kurzu bude vráceno 30 % z uhrazené částky

 • v době kratší než 14 dnů před termínem konání kurzu je uhrazená platba nevratná.

Ve všech uvedených případech zrušení účasti klienta z důvodů na jeho straně je možné, aby se klient zúčastnil kurzu v jiném termínu (uhrazená částka se v takovém případě nevrací, ale převede se jako platba na tento náhradní kurz) nebo aby za sebe poslal na kurz náhradní osobu.

 1. Přihlášením na kurz odesláním objednávky a zaplacením ceny kurzu dává klient souhlas s tím, aby v průběhu kurzu byly pořizovány fotografie a videozáznamy i jeho osoby k využití dokumentace kurzu na internetových stránkách a v propagačních materiálech prodávajícího.

 1. Instrumenty:

 1. Na základě objednávky obdrží klient fakturu k úhradě objednaných instrumentů včetně úhrady poštovného a balného (viz čl. II odst. 5 těchto obchodních podmínek).

 2. Po uhrazení faktury, tzn. Po připsání částky na účet prodávajícího, budou instrumenty bezodkladně odeslány klientovi na dodací adresu uvedenou v objednávce.

 3. Objednávky od klienta, který neabsolvoval příslušný kurz pořádaný prodávajícím, nebudou akceptovány. Objednatel bude o této skutečnosti informován.

 

 

 

V.

Odstoupení od smlouvy

 1. Klient bere na vědomí, že od smlouvy o poskytnutí služby – uspořádání kurzu může kdykoliv i bez uvedení důvodu odstoupit. V případě, že hodlá od smlouvy odstoupit po dni splatnosti faktury, bere na vědomí, že mu bude vrácena uhrazená částka podle zásad uvedených v čl. IV odst. 1 těchto obchodních podmínek.

 2. Odstoupení od smlouvy je nutno učinit v písemné formě a doručit je prodávajícímu na jeho adresu.

VI.

Práva z vadného plnění

 1. Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právními předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2112 a § 2165 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 2. Prodávající odpovídá klientovi za to, že kurz je poskytován v souladu s licenčními a akreditačními pravidly a že osoba vedoucí kurz má k tomu náležité vzdělání a oprávnění.

 3. Prodávající odpovídá klientovi za to, že prodávané instrumenty nemají vady a jsou prodávány v takové podobě, v jaké je prodávající od odpovědné osoby sám koupil.

 4. Práva z vadného plnění klientovi nenáleží, pokud by předem věděl, že poskytovaná služba nebo produkt má vady nebo by vady sám způsobil.

 5. Případnou reklamaci je nutno uplatnit po zjištění vad bez zbytečného prodlení. Reklamaci prodávající vyřídí bezodkladně, nejpozději do 30 dnů. O uplatnění a vyřízení reklamace bude klient písemně informován.

VII.

Doručování

 1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.

 2. Klient doručuje prodávajícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje klientovi korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.

VIII.

Osobní údaje

 1. Veškeré informace, které klient při spolupráci s prodávajícím uvede, jsou důvěrné a bude tak s nimi zacházeno. Pokud klient nedá prodávajícímu písemné svolení, údaje o něm nebude prodávající jiným způsobem než za účelem plnění ze smlouvy používat, vyjma e-mailové adresy, na kterou mohou být zasílána obchodní sdělení, neboť tento postup zákon, pokud není vysloveně odmítnut. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného nebo souvisejícího zboží a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem (zasláním dopisu, e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení) odhlásit. E-mailová adresa bude za tímto účelem uchovávána po dobu 3 let od uzavření poslední smlouvy mezi smluvními stranami.

 2. Ochrana osobních údajů se řídí Nařízením Evropského parlamentu a rady EU č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

IX.

Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů

 1. Má-li klient k uzavřené smlouvě nebo jejímu plnění nějakou stížnost, je třeba kontaktovat prodávajícího na shora uvedené adrese.

 2. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs.

X.

Závěrečná ustanovení

 1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a klientem se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

 2. Prodávající není ve vztahu ke klientovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

 3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.

 4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Klient nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

 5. Klient tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

 7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 8. Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

 

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2021

PŘÍLOHA:

 

FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát: Cogito, centrum kognitivní edukace

se sídlem: Plachého 25, České Budějovice

e-mail: info@cogito-centrum.cz

 

Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží(*)/o poskytnutí těchto služeb(*):


 

Datum objednání (*)/datum obdržení (*):


 

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů (*):


 

Adresa spotřebitele/spotřebitelů (*):


 

Požadujete-li vrácení peněz na bankovní účet, uveďte, prosím číslo bankovního účtu:


 

Podpis spotřebitele/spotřebitelů (*) (pouze pokud je formulář zasílán v listinné podobě):


 

Datum:

(*) Nehodící se škrtněte